லோகமாதேவியின் பதிவுகள்

Category: தினமலர் (Page 3 of 3)

உருவத்தில் சிறியது; காரத்தில் பெரியது

சமையலில் மிக முக்கியமான பொருள் கடுகு (Mustard – மஸ்ட்டர்ட்). சிறிய செடியாக வளரும், கடுகுத் தாவரத்தில் இருந்து பெறப்படும் விதையே கடுகு. தாவரக் குடும்பம் ‘பிராசிகேசியே’ மேலும் படிக்க…

கண்ணாடிப் பூக்கள்

நரம்பு வடிவ மலர்ச் செடிஆங்கிலப் பெயர் : ‘ஸ்கெலிடன் ஃபிளவர்’ (Skeleton Flower)தாவரவியல் பெயர் : ‘டைபிலியா கிரேயி’ (Diphelleia Grayi)தாவரக் குடும்பம் : ‘பெர்பெரிடாசியே’ (Berberidacea) மேலும் படிக்க…

Newer posts »

© 2022 அதழ்

Theme by Anders NorenUp ↑