லோகமாதேவியின் பதிவுகள்

Month: March 2021 (Page 3 of 3)

நிலத்துக்கு மேலே வளரும் வேர்கள்

தாவரங்களின் வேர்கள் என்றாலே நிலத்துக்குக் கீழே இருப்பவை என்றுதான் நாம் அறிந்திருப்போம். தாவரங்களின் வேர் (Root – ரூட்) என்பது, நிலத்துக்குக் கீழ் காணப்படும் பச்சையமில்லாத பகுதி மேலும் படிக்க…

வேர்களில் இத்தனை விதங்களா!

தாவரங்களின் ஆதாரம் வேர்கள். பூமிக்கு அடியில் மட்டுமல்ல; பூமிக்கு மேலேயும், தாவரத்தின் பிற பாகங்களிலும் தோன்றும் வேர் வகைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம். வேறிடத்துப் பிறப்பவை (Adventitious – மேலும் படிக்க…

பறக்கும் புரதங்கள்

2050-ஆம் ஆண்டில் உலகின் மக்கள்தொகை, 900 கோடியாகப் பெருகும் என்பது ஒரு கணிப்பு. அந்தச் சூழலில், உணவுப் பாதுகாப்பு மிக முக்கியமான ஒன்று. உலகில் வாழும் அனைத்து மேலும் படிக்க…

உருவத்தில் சிறியது; காரத்தில் பெரியது

சமையலில் மிக முக்கியமான பொருள் கடுகு (Mustard – மஸ்ட்டர்ட்). சிறிய செடியாக வளரும், கடுகுத் தாவரத்தில் இருந்து பெறப்படும் விதையே கடுகு. தாவரக் குடும்பம் ‘பிராசிகேசியே’ மேலும் படிக்க…

கண்ணாடிப் பூக்கள்

நரம்பு வடிவ மலர்ச் செடிஆங்கிலப் பெயர் : ‘ஸ்கெலிடன் ஃபிளவர்’ (Skeleton Flower)தாவரவியல் பெயர் : ‘டைபிலியா கிரேயி’ (Diphelleia Grayi)தாவரக் குடும்பம் : ‘பெர்பெரிடாசியே’ (Berberidacea) மேலும் படிக்க…

Newer posts »

© 2022 அதழ்

Theme by Anders NorenUp ↑